De provincies

Sinds de vierde staatshervorming zijn er tien provincies.

Inderdaad, door de vierde staatshervorming werd de provincie Brabant afgeschaft en vervangen door twee nieuwe provincies: Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.

Het deel in het Waalse Gewest is de provincie Waals-Brabant, het deel in het Vlaamse Gewest is de provincie Vlaams-Brabant.

Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft over en valt buiten de indeling in provincies, maar heeft wel een gouverneur. De bevoegdheden over de gemeenschapsaangelegenheden die in dat gewest toebehoorden aan de provincieraad en de Bestendige Deputatie van de oude provincie Brabant, worden voortaan uitgeoefend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

De bevoegdheden over de gewestelijke of federale aangelegenheden die in dat gewest toebehoorden aan de provincieraad en de Bestendige Deputatie van de oude provincie Brabant, worden uitgeoefend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze splitsing is sinds 1 januari 1995 een feit. Sinds die datum valt Brussel niet meer onder het provinciale gezag.

De vijfde staatshervorming (het zogenaamde Lambermontakkoord) droeg een flink aantal bevoegdheden over aan de gewesten. Zij zijn nu onmiddellijk bevoegd voor de uitvoeringsmaatregelen, maar de federale wetgeving blijft wel nog bestaan zolang er geen eigen decreten in de materie door de gewesten aangenomen zijn. Voor het Vlaams Gewest geldt nu het Provinciedecreet van 9 december 2005, terwijl het Waals Gewest de bevoegdheden, structuren en opdrachten van de provincies heeft geregeld in het decreet van 12 februari 2004.